កំប៉ុកកំប៉ុនស្រដៀងផ្លែជំពួ ប្រហោងពីរគ្រហូរ មមិះជុក

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:43 | ដោយ 18 views

p1

តើវាគឺជាអ្វីដែរ? នេះគឺជាពាក្យបណ្តៅដែលខ្មែរយើងតែងនាំគ្នាសួរលេងដើម្បីចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ត៕

ចម្លើយ : ច្រមុះ

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ