សារមន្ទីរ​រូបភាព​ថ្មី​មួយ​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ផ្តោត​លើ​ការ​កសាង​សន្តិភាព​ ​និង​ការ​ផ្សះផ្សា​ផ្លូវចិត្ត

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 8 views

p1

សារមន្ទីរ​ដំបូងគេ​ដែល​និយាយ​អំពី​សន្តិភាព​ ​និងការ​ផ្សះ​ផ្សា​បាន​បើក​ទ្វារ​ជា​ផ្លូវការ​ដល់​សាធារណ​ជន ​ដែលចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​សិក្សាលើ​ភាព​វិជ្ជមាន​នៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សង្គ្រាម​ដែលកម្ពុជាបាន​ឆ្លង​កាត់។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ