ប្រទេស​វៀតណាម​រកឃើញ​វិធី​ចាយ​វាយថ្មី​ ប៉ុន្តែ​បំណុល​ក៏កើន​ឡើង​ដែរ

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 9 views

p1

នៅ​ពេលមាន​ក្តី​បារម្ភ​ច្រើន​ឡើងៗ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ថា ​បំណុល​ច្រើន​ពេក​អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ចពិភព​លោកខាង​មុខ​នោះ​ ​ប្រទេស​វៀតណាម​មាន​ការ​ចំណាយ​ច្រើនហើយ​បំណុល​ក៏កើន​ឡើង​ដែរ។​

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ