ទាហាន​រដ្ឋាភិបាល​សូម៉ាលី​៨​នាក់​និង​​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​១៤​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 10 views

p1

សាក្សី​និង​មន្រ្តី​បាន​និយាយ​ថា ​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​វាង​កងទ័ព​តំបន់​របស់​សូម៉ាលី​និង​ពួក​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​អាល់សាបាប់ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាង​តិច​២២​នាក់​ស្លាប់។​

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ