នាយក​ទីភ្នាក់ងារ​ពន្ធគយ​និង​ការពារ​ព្រំដែន​អាមេរិក​ថា ភ្នាក់ងារ​ខ្លួន​បាន​ព្យាយាម​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ជួយ​សង្គ្រោះ​កុមារ​អន្តោប្រវេសន៍

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 9 views

p1

នាយក​ទីភ្នាក់ងារ​ពន្ធគយ​និង​ការពារ​ព្រំដែន​អាមេរិកនិយាយ​ថា ភ្នាក់ងារ​របស់​លោក​បាន​ព្យាយាម​អស់​ពី​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​ដល់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​ដ៏​លំបាក​នោះ។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ