អ្នក​បោះឆ្នោត​ពាក់​កណ្តាល​អាណត្តិ​នៅ​រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា​ច្រើន​ជា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 8 views

p1

លោក​ផែតឌីលឡា ​ចាត់​ទុក​ថា​ ជោគជ័យ​នេះ​ដោយសារ​តែ​មាន​ការ​បង្ក​លក្ខណៈ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​បាន​បោះឆ្នោត​ងាយស្រួល​ជាង​មុន​តាម​រយៈ​ការចុះឈ្មោះ​ពេល​សុំ​បណ្ណ​បើកបរ អ្នក​បោះឆ្នោត​មាន​ជម្រើស​បោះ​តាម​សំបុត្រ​ឬ​មកដល់​ការិយាល័យ​ ហើយការ​ចុះឈ្មោះ​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ជាដើម។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ