ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បំភ្លឺជុំវិញករណី ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅខេត្តកណ្ដាល

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 16:00:11 | ដោយ 124 views

p1

ដើមអម្ពិល ID:038
ថ្ងៃច័ន្ទ, ២៣ មករា ២០១៧ 21:09

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បំភ្លឺជុំវិញករណី ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅខេត្តកណ្ដាល

Copyright (c) Dap-news.com 2016

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ